Telefon

+48 (61) 852-34-11

 1. Doręczanie oświadczeń:

Odpowiednie zapisy Ustawy Prawo o notariacie regulujące doręczanie przez notariuszy oświadczeń  (wyciąg). Art. 102 [Sposób]

 • Na żądanie strony notariusz doręcza na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.
 • Żądający doręczenia wnosi ustnie do protokołu, wręcza lub przesyła notariuszowi podpisaną przez siebie treść oświadczenia.
 • Doręczenie oświadczenia następuje w miejscu wskazanym, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących doręczania pism procesowych.
 • Z dokonanej czynności notariusz spisuje protokół. Jeżeli strona przeciwna poda ustnie do protokołu odpowiedź lub wręczy pisemną odpowiedź i oświadczy, że protokół podpisze, notariusz zamieszcza odpowiedź w protokole.
 • Notariusz wydaje poświadczenie doręczenia oświadczenia, w którym zamieszcza odpowiedź, jeżeli była udzielona w sposób określony w § 4.
 • Na wyraźne żądanie osoby, żądającej doręczenia oświadczenia, notariusz może również dokonać doręczenia listem poleconym. W tym przypadku w protokole zamieszcza się treść doręczonego oświadczenia i wzmiankę o przesłaniu go listem poleconym.


 1. Notariusz sporządza również w formie aktu notarialnego protokoły.

Odpowiednie zapisy Ustawy Prawo o notariacie regulujące sporządzanie przez notariuszy różnych protokołów (wyciąg). Art. 104 [Przedmiot; forma]

 • Notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.
 • Jeżeli statut osoby prawnej, o której mowa w § 1, lub przepis szczególny nie stanowią inaczej, protokół podpisują przewodniczący zgromadzenia i notariusz.
 • Notariusz spisuje również protokoły, w tym protokoły dziedziczenia, w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony stawiającej – niestawiennictwa strony drugiej.
 • Protokoły spisuje się w formie aktu notarialnego.

Tak więc Notariusz sporządza protokoły:

  • Zgromadzeń Wspólników, Akcjonariuszy spółek prawa handlowego,
  • Zgromadzeń różnych organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych,
  • Dziedziczenia, przyjęcia lub odrzucenia spadku, otwarcia i ogłoszenia testamentu,
  • Niestawiennictwa strony,
  • Złożonych oświadczeń lub zdarzeń mogących mieć znaczenie prawne np. otwarcia strony internetowej itp.

Ważne dla Klienta Kancelarii

Uwaga natury ogólnej, zgodnie z art. 80 § 3. Prawa o notariacie „Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Tak więc w proszę pamiętać, że notariusz jest zobowiązany nieodpłatnie udzielać klientom kancelarii wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z czynnościami notarialnymi, których chcieli by dokonać za pośrednictwem Kancelarii.

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z naszą kancelarią używając poniższego formularza kontaktowego.