Telefon

+48 (61) 852-34-11

Odpowiednie zapisy Ustawy Prawo o notariacie regulujące sporządzanie przez notariuszy protestów weksli i czeków  (wyciąg). Art. 105 Przy sporządzaniu protestów weksli i czeków notariusz stosuje przepisy prawa właściwe dla tych czynności.

 1. Protesty weksli:
  Sporządzając protest wekslowy Notariusz stosuje zapisy ustawy Prawo wekslowe. Odpowiednie zapisy Ustawy Prawo wekslowe odnoszące się do sporządzania protestów weksli (wyciąg)

  Art. 85 Protest sporządza notariusz.

  Art. 86 Protest zawiera:
  1) nazwisko osoby, która żąda protestu, oraz osoby, przeciw której protest ma być dokonany;

  2) stwierdzenie, że osoba, przeciw której protest ma być dokonany, nie uczyniła zadość wezwaniu, skierowanemu do niej, a nadto oświadczenie, złożone przez tę osobę, albo stwierdzenie, że jej nie zastano albo że nie można było odnaleźć lokalu jej przedsiębiorstwa lub mieszkania;

  3) oznaczenie miejsca i dnia, w których wezwania dokonano lub bezskutecznie starano się go dokonać;

  4) oznaczenie, ile egzemplarzy wekslu przedstawiono i jakie;

  5) podpis organu, sporządzającego protest, pieczęć urzędową i numer protestu. Jeżeli trasat zażąda, aby mu weksel nazajutrz przedstawiono ponownie do przyjęcia, należy o tym zaznaczyć w proteście.

  Art. 87 Przedstawienia wekslu, wezwania do wydania egzemplarza lub oryginału, tudzież wszystkich innych czynności zachowawczych należy – w braku odmiennego wskazania w wekslu – dokonać w lokalu przedsiębiorstwa, a gdyby nie można było znaleźć takiego lokalu – w mieszkaniu osoby, do której wezwanie ma być skierowane. W innym miejscu, np. „na giełdzie”, można tych czynności dokonać jedynie za zgodą stron interesowanych.
  Organ, sporządzający protest, obowiązany jest dokonać poszukiwania lokalu przedsiębiorstwa albo mieszkania osoby, do której wezwanie ma być skierowane, i odpowiada za szkodę, spowodowaną brakiem należytej staranności. Jednakże zaniedbanie lub niedokładność poszukiwań nigdy nie mogą stanowić przyczyny nieważności protestu.

  Art. 88 Protest należy napisać na odwrotnej stronie wekslu albo na osobnej karcie, połączonej z wekslem. Jeżeli na odwrotnej stronie nie ma żadnych oświadczeń, należy pisanie protestu zacząć od brzegu, w przeciwnym zaś razie bezpośrednio po ostatnim oświadczeniu.
  Jeżeli protest ma być napisany w całości lub w części na osobnej karcie dodatkowej, należy tę kartę połączyć z wekslem w ten sposób, aby nie było wolnych miejsc na odwrotnej stronie wekslu; połączenie wekslu z kartą dodatkową powinno być przypieczętowane pieczęcią urzędową lub przepisane treścią aktu protestowego.
  Art. 91 Organ, sporządzający protest, jest upoważniony i obowiązany do odbioru zapłaty i do pokwitowania.
  W przypadku takiej zapłaty połączone z nią koszty tego organu ponosi osoba, przeciw której protest miał być dokonany.

 2. Protesty czeków.

  Sporządzając protest czekowy notariusz stosuje odpowiednie przepisy prawa czekowego
  Odpowiednie zapisy Ustawy Prawo czekowe regulujące sporządzanie przez notariuszy protestów czeków (wyciąg):

  Art. 69 Protest sporządza notariusz.

  Art. 70 Protest zawiera:

  1) nazwisko osoby, która żąda protestu, oraz osoby, przeciw której protest ma być dokonany;

  2) stwierdzenie, że osoba, przeciw której protest ma być dokonany, nie uczyniła zadość wezwaniu, skierowanemu do niej, a nadto oświadczenie, złożone przez tę osobę, albo stwierdzenie, że jej nie zastano albo że nie było można odnaleźć lokalu jej przedsiębiorstwa;

  3) oznaczenie miejsca i dnia, w którym wezwania dokonano lub bezskutecznie starano się go dokonać;

  4) oznaczenie, ile egzemplarzy czeku przedstawiono i jakie;

  5) podpis notariusza, pieczęć urzędową i numer protestu.

  Art. 71 Przedstawienia czeku, wezwania do wydania egzemplarza, tudzież wszystkich innych czynności zachowawczych należy – w braku odmiennego wskazania w czeku – dokonać w lokalu przedsiębiorstwa. W innym miejscu, np. „na giełdzie”, można tych czynności dokonać jedynie za zgodą stron interesowanych.
  Notariusz obowiązany jest dokonać poszukiwania lokalu przedsiębiorstwa i odpowiada za szkodę, spowodowaną brakiem należytej staranności. Jednakże zaniedbanie lub niedokładność poszukiwań nigdy nie mogą stanowić przyczyny nieważności protestu.

  Art. 72 Protest należy napisać na odwrotnej stronie czeku albo na osobnej karcie, połączonej z czekiem. Jeżeli na odwrotnej stronie nie ma żadnych oświadczeń, należy pisanie protestu zacząć od brzegu, w przeciwnym zaś razie bezpośrednio po ostatnim oświadczeniu.
  Jeżeli protest ma być napisany w całości lub w części na osobnej karcie dodatkowej, należy tę kartę połączyć z czekiem w ten sposób, aby nie było wolnych miejsc na odwrotnej stronie czeku; połączenie czeku z kartą dodatkową powinno być przypieczętowane pieczęcią urzędową lub przepisane treścią aktu protestowego.
  Art. 74 Notariusz jest upoważniony i obowiązany do odbioru zapłaty i do pokwitowania. W przypadku takiej zapłaty połączone z nią koszty notariusza ponosi osoba, przeciw której protest miał być dokonany.

  Art. 75 Jeżeli notariusz nie zastanie osoby, do której wezwanie ma być skierowane, w lokalu jej przedsiębiorstwa, powinien zostawić tam zawiadomienie o dokonaniu protestu, zawierające nazwisko i miejsce zamieszkania posiadacza czeku, nazwisko wystawcy, sumę czekową oraz nazwisko i lokal urzędowy notariusza.

Ważne dla Klienta Kancelarii

Uwaga natury ogólnej, zgodnie z art. 80 § 3. Prawa o notariacie „Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Tak więc w proszę pamiętać, że notariusz jest zobowiązany nieodpłatnie udzielać klientom kancelarii wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z czynnościami notarialnymi, których chcieli by dokonać za pośrednictwem Kancelarii.

Szybki kontakt

Telefon: +48 (61) 852-34-11

E-mail: peretiat@rejent.poznan.pl