kancelaria notarialna poznań centrum, cennik opłat notarialnych 2013, kalkulator opłat notarialnych 2012 darowizna

Rozważania poniższe dotyczą spółki cywilnej, z której jeden z jej udziałowców z niej występuje, a spółka jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem  nieruchomości i musi nastąpić zmiana zapisu w księdze wieczystej.  Dla omawianego zagadnienia znaczenie mają przepisy następujących ustaw: Kodeks  cywilny, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, jak też rozporządzenia wykonawcze.

Omawianie komentowanej sytuacji należało by rozpocząć od stwierdzenia, że spółka cywilna jest przykładem ułomnej osoby prawnej (nieposiadającej osobowości prawnej), w której wspólników łączy węzeł współwłasności łącznej (bez ułamkowej). Co do zasady jest to stosunek trwały, który ulega rozwiązania m.in. na skutek: upływu czasu na jaki została zawarta, rozwiązania umowy przez wspólników, wypowiedzenia udziału przez wspólnika, złożonego pozostałym wspólnikom, w wyniku której w spółce pozostanie mniej niż 2 wspólników.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego wspólnik może wypowiedzieć swój udział w spółce 3 miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego. Z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Zastrzeżenie przeciwne jest nieważne.  Zgodnie z orzecznictwem i doktryną ważny powód może dotyczyć zarówno wspólnika jak i spółki. Jeden z komentatorów: Gudowski określa „ważne powody” jako „zespół okoliczności, które sprawiają, że niepodobna zmuszać wspólnika do pozostawania w spółce wbrew jego woli”; z dodatkowym zastrzeżeniem, że nie obejmuje to „uzasadnionego przekonania wspólnika, że spółce zagrażają poważne straty” (tak tenże, [w:] G. Bieniek (red.), Komentarz, s. 899) (cytat z programu „Legalis”).

Oczywiście nas interesuje sytuacja, w której po wypowiedzeniu udziału, spółka trwa nadal, a na skutek wystąpienia z niej wspólnika występuje konieczność zmiany wpisu właściciela w księdze wieczystej. Dotychczasowe orzecznictwo w tym temacie jest chwiejne, z jednej strony część orzeczeń uważa, że do zmiany wpisu w księdze wieczystej powinno wystarczyć oświadczenie wspólnika o wypowiedzeniu udziału z podpisem notarialnie poświadczonym (forma przewidziana przepisami Ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Druga grupa orzeczeń, trochę starszych uważa, że do oświadczenia wspólnika wymagana jest forma aktu notarialnego, z uwagi na fakt, iż dotyczy nieruchomości. Komentarze powtarzają w zasadzie tę samą linię interpretacyjną. Uważam, że z uwagi na to, iż oświadczenie dotyczy nieruchomości lub wieczystego użytkowania nieruchomości, a orzecznictwo i doktryna są przeciwstawne, dla bezpieczeństwa ważności takiego oświadczenia, dla jej skutecznego złożenia powinna być zachowana forma aktu notarialnego.

 

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości
1 vote, 5.00 avg. rating (89% score)

Zostaw odpowiedź